Russian Português Chinese Japanese Español Français English 


Tillgångar är av grundläggande betydelse för din organisation.

Hantering av tillgångarna på ett kontrollerat sätt optimerar kostnaderna och minimerar riskerna, vilket möjliggör lämpliga och faktabaserade beslut och skapar värde i uppnåendet av organisationens mål.

Vad innebär förvaltning av tillgångar?

Vid förvaltning av tillgångar samordnas en organisations finansiella, operativa, underhållsrelaterade, riskrelaterade och andra tillgångsrelaterade aktiviteter i syfte att uppnå mer värde från tillgångarna. Den här internationella standardserien fokuserar på förvaltningen av fysiska och immateriella tillgångar.

Vad är ISO 55001?

I ISO 55001 fastställs krav för ledningssystem för förvaltning av tillgångar.

Ledningssystemet i ISO 55001 ger ett ramverk för fastställande av policyer för förvaltning av tillgångar, mål, processer och styrning, och gör det lättare för organisationen att nå sina strategiska mål. ISO 55001 innehåller en strukturerad, effektiv och ändamålsenlig process som främjar kontinuerlig förbättring och värdeskapande genom att hantera tillgångsrelaterade kostnader, prestanda och risker. ISO 55000 och ISO 55002 kompletterar ISO 55001 genom att ge en översikt, principer och terminologi (ISO 55000) samt vägledning för dess tillämpning (ISO 55002).

Standarden fokuserar på behovet av ett ledningssystem och anger således inte finansiella, bokföringsmässiga eller tekniska krav för förvaltning av specifika tillgångstyper.

Varför är ISO 55001 betydelsefull?

Organisationer som följer ISO 55001-standarden kan få ett stöd i arbetet med att skapa en kultur där man proaktivt verkar för ständiga förbättringar, vilket kan bidra till organisationens effektivitet och ändamålsenlighet när det gäller att öka tillgångarnas värde. Standarden återspeglar de senaste rönen och bästa praxis inom förvaltning av tillgångar.

Genom att utveckla och införa ett ramverk för förvaltning av tillgångar som bygger på ISO 55001-standarden visar organisationen interna och externa intressenter (t.ex. tillsynsmyndigheter, kunder, försäkringsbolag) att den hanterar sin prestanda samt sina risker och kostnader på ett mycket verksamt och effektivt sätt.

ISO 55001-standarden är globalt erkänd och erbjuder organisationer en gemensam terminologi och ett tillförlitligt ramverk för beslutsfattande som skapar samstämmighet i metoderna för förvaltning av tillgångar. Standarden överensstämmer med andra ISO-standarder för ledningssystem såsom ISO 9001, ISO 14001 och ISO 31000 och kan bidra till en organisations framtagande av enhetliga förvaltningsmetoder för verksamhetens alla delar.

Viktiga fördelar med att använda ISO 55001

 • Prestandaförbättringar: En effektiv och ändamålsenlig hantering av möjligheter på kort och lång sikt ger förbättrad hållbarhet, vilket gör det möjligt för organisationen att på ett konsekvent sätt uppfylla eller överträffa intressenternas förväntningar på prestanda och socialt ansvar.
 • Kostnadsförbättringar: Ett ledningssystem för tillgångar främjar förbättrad avkastning på investeringar och metoder för kostnadsreduktion utan att göra avkall på organisationens prestanda på kort eller lång sikt. Dessutom ökar det tillgångens värde, vilket höjer den lägsta nivån.
 • Riskhantering: Den löpande översynen av processer, förfaranden och tillgångars prestanda gör det möjligt att fatta välgrundade ledningsbeslut där kostnader, risker och prestandauppgifter balanseras i syfte att skapa förbättrad effektivitet och ändamålsenlighet i organisationen.
 • Säkerställande av företagstillväxt och förbättring: Ett starkt ledningssystem för tillgångar stöder förbättringar genom formella, samverkande, prioriterade och samordnade genomförandeplaner som gör det möjligt för alla delar i organisationen att kommunicera och förstå mål och åtaganden.
 • Tillförlitligt beslutsfattande: Införandet av ett ledningssystem för tillgångar främjar ett tillförlitligt beslutsfattande när det gäller utveckling, samordning och kontroll av tillgångsrelaterade aktiviteter. Det skapar även samordning mellan dessa aktiviteter och organisationens centrala mål.
 • Ökat förtroende bland intressenter genom överensstämmelse och bättre anseende: Användningen av ISO 55001-standarden, baserad på vägledningen i ISO 55002, främjar en tydlig policy och strategi där ledningssystemet för tillgångar upprätthålls och kontinuerligt förbättras och uppvisar överensstämmelse med andra ledningssystem.

Följ denna länk för fallstudier som belyser fördelarna med att använda ISO 55001.

Är ISO 55001 något för mig?

Alla tillgångsintensiva organisationer, vare sig offentliga eller privata, med antingen materiella eller immateriella tillgångar, kan dra nytta av att använda ISO 55001. I synnerhet organisationer som strävar efter att förbättra värdet på sina tillgångar, eller organisationer som förvaltar tillgångar som ägs av en kund kan med fördel använda sig av ett ledningssystem för tillgångar som överensstämmer med internationella standarder. Exempel på sådana organisationer innefattar:

 • Infrastruktur och industrisektorer (produktion, överföring och distribution av energi, vatten och avlopp, telekommunikation, järnvägar, kollektivtrafik...).
 • Infrastrukturorienterade ”offentliga tjänster” (flygplatser, sjukhus, vägar…).
 • Alla ekonomiska sektorer där produktion eller tjänster regleras av myndigheter.
 • Kapitalintensiva industrier och företag med högt mervärde (gruvdrift, petrokemisk industri, tillverkning…).
 • Fastighetssektorn (bostäder, kommersiella fastigheter, kulturegendom...).
 • Serviceorganisationer (programvara, rådgivning, professionella tjänster…).

Vilka behöver vara involverade?

Förvaltning av tillgångar är en fråga som rör alla och som omfattar utformning och utveckling, avtalshantering, upphandling, leveranskedjan, drift, underhåll, marknadsföring, pr, kundservice, personal, risker, dokument- och datakontroll, hälsa, säkerhet och miljö, juridik, ekonomi, immaterialrätt m.m. Med ett ledningssystem för tillgångar upprättas ett samarbetsinriktat och engagerande samband mellan dessa områden.

Revision enligt ISO 55001

Behöver du råd om revision enligt ISO 55001?

En viktig standard du bör referera till är SS-EN ISO 19011:2018 Vägledning för revision av ledningssystem. Observera också att ISO 17021-5 Bedömning av överensstämmelse – Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem belyser kompetenskraven för revision och certifiering av ledningssystem för förvaltning av tillgångar.


Att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling

UN Sustainable Development Goals

En god förvaltning av tillgångar är en nyckelfaktor för organisationer som vill bidra till att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. I denna artikel får du veta hur förvaltning av tillgångar bidrar direkt till sju av målen för hållbar utveckling.


Vilka är vi?

Vi är ISO:s tekniska kommitté för ledningssystem för tillgångar och ansvarar för utarbetandet av standarderna i ISO 55000-serien. Dessa standarder definierar god praxis inom förvaltning av tillgångar samt ledningssystemkrav. Standarderna gäller för alla typer av tillgångar och organisationer.

TC251 TeamVårt uppdrag

 • Lyfta fram fördelarna med förvaltning av tillgångar externt och internt
 • Ta emot feedback och informera om området för förvaltning av tillgångar
 • Anpassa och utveckla nya produkter för att förbättra och öka kunskapen om förvaltning av tillgångar

Introduktion till ISO 55000-serien
av Mattias Androls

Mattias Intro SE LR.mp4

Läs mer om ISO 55001

Vi strävar efter att utöka den stora kunskapsbas som redan finns om förvaltning av tillgångar. Klicka här för mer information.

Våra produkter

ISO 55000:2014
Ledningssystem för tillgångar – Översikt, principer och terminologi

ISO 55001:2014
Ledningssystem för tillgångar – Kravspecifikation

ISO 55002:2018
Vägledning för uppfyllande av ISO 55001

ISO/TS 55010:2019
Tillgångsförvaltning - Vägledning för gemensam inriktning för finansiella och icke-finansiella funktioner inom tillgångsförvaltning

Dessa standarder finns för närvarande att tillgå på engelska, franska, kinesiska, holländska, farsi, finska, japanska, portugisiska, ryska, serbiska, spanska och svenska.

Att köpa ISO 55000-serien

ISO-standarder kan köpas från nationella standardiseringsorgan och direkt från ISO (endast på engelska och franska).

Relaterade ISO-sidor

Vår sida på ISO.org

ISO:s tidning ”ISO Focus”

Vad innebär ”certifiering” mot standarder för ledningssystem

Vem utarbetar ISO-standarder?

Vem utvecklar ISO 55001?

ISO/TC 251 Members

Den sektorsöverskridande internationella tekniska kommittén ISO/TC 251 har utarbetat de nuvarande standarderna och arbetar idag för framtida förbättringar. Delegationer från mer än 30 nationella standardiseringsorgan har bidragit till standarderna, och många aktörer från olika institut, instanser och organisationer för förvaltning av tillgångar fortsätter att delta.

Vad arbetar TC 251 med nu?

Förvaltning av tillgångar är ett område som utvecklas snabbt och TC 251 samlar in feedback, förbättrar och utvidgar ISO 5500-serien. Läs mer här.

Bli medlem i TC 251

Alla experter inom förvaltning av tillgångar är välkomna att ansluta sig till vår grupp för att dela med sig av sina erfarenheter och hjälpa till med att utarbeta framtida standarder. Kontakta ditt nationella standardiseringsorgan om hur du går tillväga.